Všeobecné obchodné podmienky

[tatsu_section bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= \'{„d“:“scroll“}\‘ bg_position= \'{„d“:“top left“}\‘ bg_size= \'{„d“:“cover“}\‘ bg_animation= „none“ padding= \'{„d“:“90px 0px 90px 0px“}\‘ margin= \'{„d“:“0px 0px 0px 0px“}\‘ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „normal“ section_height_type= „auto“ custom_height= \'{„d“:““}\‘ vertical_align= „center“ top_divider= „none“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ top_divider_height= \'{„d“:100}\‘ top_divider_position= „above“ bottom_divider_height= \'{„d“:100}\‘ bottom_divider_position= „below“ top_divider_color= „#ffffff“ bottom_divider_color= „#ffffff“ invert_top_divider= „0“ invert_bottom_divider= „0“ flip_top_divider= „0“ flip_bottom_divider= „0“ section_id= „“ section_class= „“ section_title= „“ offset_value= „0“ full_screen_header_scheme= „background–dark“ overflow= „“ z_index= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ border_style= \'{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}\‘ border= \'{„d“:““}\‘ border_color= „“ border_radius= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ key= „gtbugpe7cz55xgdi“][tatsu_row full_width= „0“ bg_color= „“ border_style= \'{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}\‘ border= \'{„d“:““}\‘ border_color= „“ no_margin_bottom= „0“ equal_height_columns= „0“ gutter= „medium“ column_spacing= „“ fullscreen_cols= „0“ swap_cols= „0“ padding= \'{„d“:“0px 0px 0px 0px“}\‘ margin= \'{„d“:“0px 0px“}\‘ row_id= „“ row_class= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_radius= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „gtbugpe7fe55t98o“][tatsu_column bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= „scroll“ bg_position= \'{„d“:“top left“}\‘ bg_size= \'{„d“:“cover“}\‘ padding= \'{„d“:“0px 0px 0px 0px“}\‘ margin= \'{„d“:““}\‘ border_style= \'{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}\‘ border= \'{„d“:““}\‘ border_color= „“ border_radius= „0“ box_shadow_custom= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „normal“ animate_overlay= „none“ link_overlay= „“ vertical_align= „none“ sticky= „0“ offset= \'{„d“:“0px 0px“}\‘ column_parallax= „0“ column_width= \'{„d“:“100″}\‘ column_mobile_spacing= „0“ image_hover_effect= „none“ column_hover_effect= „none“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ overflow= „“ col_id= „“ column_class= „“ top_divider= „none“ top_divider_height= \'{„d“:“100″,“m“:“0″}\‘ top_divider_color= „#ffffff“ flip_top_divider= „0“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ bottom_divider_height= \'{„d“:“100″,“m“:“0″}\‘ bottom_divider_color= „#ffffff“ flip_bottom_divider= „0“ bottom_divider_zindex= „9999“ left_divider= „none“ left_divider_width= \'{„d“:“50″,“m“:“0″}\‘ left_divider_color= „#ffffff“ invert_left_divider= „0“ left_divider_zindex= „9999“ right_divider= „none“ right_divider_width= \'{„d“:“50″,“m“:“0″}\‘ right_divider_color= „#ffffff“ invert_right_divider= „0“ right_divider_zindex= „9999“ z_index= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „gtbugpe7he5j98lx“][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= \'{„d“:“100″}\‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= \'{„d“:“left“}\‘ margin= \'{„d“:“0px 0px 30px 0px“}\‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= \'{„d“:“0px 0px 0px 0px“}\‘ border_style= \'{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}\‘ border= \'{„d“:“0px 0px 0px 0px“}\‘ border_color= „“ border_radius= „0“ text_typography= \'{„d“:““}\‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „gtbugpe7j5agwygb“]

TIETO VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY BLIŽŠIE VYMEDZUJÚ A UPRESŇUJÚ PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO.

VYMEDZENIE POJMOV:

  • Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.rejoy.sk (ďalej len „Predávajúci”)
  • Kupujúci (zákazník) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim (ďalej len „Kupujúci”). Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To však neplatí pre odstúpenie od zmluvy v súlade s §7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní.
  • Tovarom sú produkty v ponuke internetového obchodu Predávajúceho
  • Potvrdenie objednávky je uzavretím kúpnej zmluvy, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru Kupujúcemu

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky”) platia na webovej stránke www.eshop.cvicte.sk a definujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťou I-MAGE – Martin Géč, IČO: 44757913, Ružová 6, 919 Zeleneč (ďalej len “Predávajúci”) a medzi fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „Kupujúci”), ktorá u Predávajúceho nakupuje elektronické knihy (ďalej len “Produkt”). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

2. OBJEDNÁVKA

Pre objednanie Produktu je nutné, aby Kupujúci splnil zákonný minimálny limit veku 18 rokov, aby vyplnil všetky požadované údaje do objednávkového formulára. Ďalej je Kupujúci pred odoslaním objednávky povinný zaškrtnutím príslušného políčka vyjadriť súhlas s týmito VOP, potom je možné objednávku dokončiť a odoslať.
Predmet kúpy je produktom duševného vlastníctva, a preto je zakázané akékoľvek jeho šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci prijíma, že autor nenesie žiadnu zodpovednosť za dosiahnutie výsledkov želaných kupujúcim na základe použitia informácií z predmetu kúpy; predmet kúpy dosiahnutie tam uvedených výsledkov nezaručuje. V predmete kúpy môže kupujúci nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb.
Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky. Kupujúci si objednáva vybraný tovar vyplnením elektronického formulára objednávky. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje uhradiť jeho kúpnu cenu.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky.
Odoslaná objednávka sa považuje za záväznú a podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb je chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku.

3. CENNÍK

Cena za objednaný produkt je uvedená v eshope a taktiež v objednávkovom formulári a to bez DPH a tak isto aj s DPH.
Na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu zálohovú faktúru na uskutočnenie platby a po jej úhrade aj daňový doklad – faktúru, ktorý slúži ako doklad o zakúpení služby. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvedené vrátane DPH.

4. ZABEZPEČENIE

Predmet kúpy je produktom duševného vlastníctva, a preto je zakázané akékoľvek jeho šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez písomného súhlasu autora.

5. DODACIE PODMIENKY

Objednávky elektronických kníh zasielame Kupujúcemu nachádzajúcemu sa kdekoľvek vo svete.
Objednávka elektronických kníh je považovaná za vybavenú vo chvíli, keď je platba pripísaná na účet predávajúceho. Obratom bude Kupujúcemu zaslaná emailová správa s prílohami, kde si Kupujúci zakúpený produkt prevezme stiahnutím a uložením do svojho počítača. V prílohe emailu je okrem zakúpených elektronických kníh aj daňový doklad.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Podľa §12 Zák. č. 108/2000 Z. z. je spotrebiteľ oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa zaplatenia resp. prevzatia objednaného tovaru. V akcii predávajúci predlžuje garanciu vrátenia peňazí na 30 dní. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci nahlásiť na kontaktný email predávajúceho alebo telefonicky s uvedením čísla bankového účtu kupujúceho. Predávajúci vráti zaplatenú sumu do 7 dní.

Dňa 1.2. 2016 nadobúda účinnosť novelizovaný zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (Zákon č. 102/2014), podľa ktorého:

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť I-MAGE sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát Kupujúcich, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Osobné údaje Kupujúceho sú spracované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a na základe osobitne poskytnutého súhlasu kupujúceho, udeleného na základe Podmienok spracovania osobných údajov, v rozsahu a za účelom spracovania osobných údajov v nich uvedených. Údaje, ktoré Kupujúci zadáva v prihláške sú nevyhnutné pre identifikáciu Kupujúceho. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu bezhotovostných platieb a na komunikáciu s Kupujúcim. Osobné dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám. Zároveň Kupujúci udeľuje súhlas s tým, aby mu Predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

8. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

V prípade, že po zaplatení za objednaný produkt nebude na email kupujúceho link na stiahnutie e-kníh doručený, je potrebné skontrolovať zložku SPAM. Ak ani v tejto zložke zakúpený email s e-knihou nebude, treba počkať aspoň 60 minút a skontrolovať email znova. V prípade akýchkoľvek problémov treba podať písomnú reklamáciu a kontaktovať podporu na rejoy@rejoy.sk alebo sa ohlásiť telefonicky. Telefónne čísla je v menu Kontakt na webovej stránke.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho (tzv. newsletterov) v oprávnenom záujme Kupujúceho na emailovú adresu, ktorú uviedol pri objednávke. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolať vyznačením v obdržanom newsletteri.    

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section]
Nákupný košík